ARGE Merkezi Politikamız


Porland Porselen 10 Mayıs 2017 tarihinde Ar-Ge Merkezi belgesini alarak 5746 sayılı kanun kapsamında faaliyetlerine devam etmektedir.

 

PORLAND PORSELEN AR-GE MERKEZİNİN TEMEL AMACI

Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak bilgileri kullanarak yeni ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri oluşturmak aynı zamanda mevcut ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri geliştirmektir.


KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE ARGE MERKEZİ;

 • Teknolojik bilgi üreterek teknolojik gelişmelere katkı sağlanmasını,
 • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
 • Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
 • Kamu ve Sanayi işbirlikleri sağlayarak ortak projeler geliştirilmesini,
 • Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,
 • Oluşturulacak ürünün pazar payının tespit raporlarının incelenmesi,
 • Proje sonunda ortaya çıkan ürün, süreç ve üretim yöntemleri teknolojilerinin fikri mülkiyet hakları yoluyla korunması,
 • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amacı ile ilerlemektedir.


MİSYONUMUZ

Porland Porselen Ar-Ge Merkezi olarak, sağlıklı, hijyenik ve modern porselen ürünlerini, ulusal ve küresel ortamda sahip olduğu değerleri sürdürebilir kılmak için çevre ve insan odaklı düşünerek, dünyaya açılım için trendleri ve müşteri taleplerini yansıtacak, yüksek katma değerli inovatif ürün, proses ve teknolojileri geliştirerek farklı proje deneyimleriyle personellerini buluşturan, projelerinde verimli çalışma yönetimiyle elde ettiği başarılarla hedeflerini her geçen gün yükseltmeyi amaç edinen bir Ar-Ge Merkezi olarak ilerlemekteyiz.


VİZYONUMUZ

Nitelikli Ar-Ge gücünün ülkemizde benimsenerek Ar-Ge kültürünün yaygınlaşması için yüksek lisans ve doktora personelinin teşvik edilmesini sağlayarak istihdam oluşturmak ve sektörün rekabet gücünü arttırmak, porselen teknolojisinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgiler elde etmeyi ve bu bilgilerle mevcut olan Ar-Ge projelerini artırarak yeni Ar-Ge projeleri üretilmesini hedeflemektedir. Projelerden elde edilen etkin ve güçlü patent çıktılarına sahip Ar-Ge süreçleriyle ülkemizde emek yoğun ekonomiden bilgi yoğun ekonomiye geçişte ülkemize katkı sağlamayı hedeflemektedir.


ARGE MERKEZİ PROJELERİMİZİN EKONOMİK VE SOSYAL KAZANIMLARI

Yeni trendler, benchmarking , pazar dinamikleri, satış ve pazarlama verileri, müşteri talepleri, literatür araştırmaları ve akademisyenlerden gelen öneriler doğrultusunda ve araştırma sonucu ortaya çıkan bilgileri, fikir havuzu oluşturarak projeye dönüşmesini sağlamak. Projelerimizde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak amacıyla, sürdürebilir yaşam sorumluluğunun bilinciyle ürün-hayat çevremi içerisinde çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ihracat verilerini artırmayı, ithalat verilerini azaltarak ulusal kazanımı artırmak, çevreye duyarlı bir yaklaşımla, CO2 emisyon değerlerini düşürmeyi çalışarak ve geri dönüşüme (recycle) önem vererek atık yönetimini benimseyen ve doğal kaynakları az tüketmeye yönelik yeni teknolojiler geliştirerek sofra ve mutfak eşyaları üretimi için alternatif çözümler üretmeye ve kalite arttırmaya yönelik hedefleri olan çalışmalar yapmaktayız. Proje sonunda ortaya çıkan ürün, süreç ve üretim yöntemleri teknolojileri fikri mülkiyet hakları yoluyla korunmaktadır.

Porland Porselen Ar-Ge Merkezinde Proje Geliştirme Kapsamında Kullanılan Analiz ve Karakterizasyon Yöntemleri;


 • - XRF-Kimyasal analiz,
 • - XRD- Mineralojik analiz,
 • - SEM-Mikroyapı analizi,
 • - TG/DTA –Kütle değişimi, termal kararlılık, oksidasyon oluşumu tayini,
 • - TG/DSC- Dekompozisyon, cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, dönüşüm entalpisi tayini,
 • - Vakum methodu ile su emme görünen gözeneklilik görünen bağıl yoğunluk ve hacim kütlesinin belirlenmesi,
 • - Isıl genleşme katsayısı tayini,
 • - Tane boyutu dağılımı belirlenmesi,
 • - Isı mikroskobu ile ergime davranışı tayini,
 • - Optik mikroskop ile sinterlenme süresince boyutsal değişim tayini,
 • - Termal iletkenlik analizi.
 •  

Porland Porselen ürünleri kesinlikle ağır metaller içermez.İnsanı ve insan sağlığını her zaman ön planda tutan Porland Porselen, insan sağlığı için tehlikeli olan kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerle ilgili olarak akredite test kuruluşlarına, Kurşun ve Kadmiyum Tayini testlerini periyodik olarak yaptırmaktadır.

Ar-ge Merkezi olarak; yeni teknolojiler geliştirerek, geliştirilen teknolojilere uygun yüksek kalitede sofra ve mutfak eşyaları, müşteri ve paydaşlarımızla buluşturmayı hedeflemekteyiz.